22. Dezember 2018: Internen Tournoi mat Iessen

Grupp A

Alain - Louis 21:14

Maud - Louis 21:14

Alain - Maud 21:8

Grupp B

Jeremy - Chris 21:10

Chris - Gary 14:21

Jeremy - Gary 21:11

Grupp C

Liam - Sandy 21:15

Tun - Pit 21:16

Liam - Tun 21:9

Sandy - Pit 9:21

Grupp D

Kim - Sandra 21:3

Michèle - Yann 21:11

Kim - Michèle 21:7

Sandra - Yann 18:21

D'Kim gewënnt virunn de beschte Waldbëlleger Jeremy an Alain.

Plazen 1 bis 4

Alain - Liam 21:15 21:8

Jeremy - Kim 16:21 16:21

Alain -Jeremy 22:24 14:21

Liam - Kim 11:21 6:21

Alain - Kim 21:15 21:12

Liam - Jeremy 10:21 12:21

Plazen 5 bis 8

Gary - Michèle 22:24 21:15 21:17

Tun - Maud 6:21 12:21

Gary - Tun 21:16 19:21 21:17

Michèle - Maud 10:21 21:16 12:21

Gary - Maud 21:17 19:21 21:15

Tun - Michèle 16:21 13:21

Plazen 9 bis 16

Chris - Yann 21:15 21:15

Louis - Sandra 21:8 21:9

Pit - Sandy 21:12 21:8

Louis - Pit 16:21 24:22 21:0 forfait

Louis - Chris 21:12 21:12

Sandra - Sandy 17:21 21:13 17:21

Sandy - Yann 19:21 21:13 21:9

Endklassement

1. Kim

2. Jeremy

3. Alain

4. Liam

5. Gray

6. Maud

7. Lichèle

8. Tun

9. Louis

10. Chris

11. Pit

12. Sandy

13. Yann

14. Sandra